Algemene Voorwaarden Doneren

 

Je doneert aan de stichting zonder winstoogmerk Theater Rotterdam, statutair gevestigd te Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 65184459. Theater Rotterdam is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (Theater Rotterdam is een culturele ANBI).

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.theaterrotterdam.nl, of via SEPA-incasso, of door zelf over te maken aan Theater Rotterdam wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gewezen op het feit dat bij doorgaan met de transactie Theater Rotterdam ervan uit gaat dat de donatievoorwaarden zijn gelezen en geaccepteerd. Theater Rotterdam behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van Theater Rotterdam

Elke betaling die via www.theaterrotterdam.nl, door telefonische toezegging, SEPA-incasso of eigen overschrijving door een donateur wordt gedaan komt ten goede aan Theater Rotterdam en zal worden aangewend voor het waarmaken van diverse ambities die terug te vinden zijn in de voor het betreffende jaar geldende jaarplan. Voorbeelden zijn talentontwikkeling, educatie, verbindende projecten en ondersteuning programma en productie.
Theater Rotterdam neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze transactie(s). Personen die namens Theater Rotterdam bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Theater Rotterdam de donatie zal aanwenden voor de voornoemde bestemmingen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Privacy

Theater Rotterdam verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Theater Rotterdam verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van Theater Rotterdam (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zie ons privacy statement voor meer informatie.

Juridisch

Op je donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, of er zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de donatie en/of deze algemene voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.