CREOLE

Shailesh Bahoran
vr 22 mrt en za 23 mrt
De hiphopcultuur als voorbeeld voor gemeenschapsvorming

Choreograaf Shailesh Bahoran gaat op zoek naar de oorsprong van de Surinaamse cultuur. In een bevolking die bestaat uit Creolen, Hindoestanen, Chinezen, Javanen, inheemsen als Kalinya’s en Lokono’, Joden en Nederlanders is de definitie van een echte Surinamer niet zo gemakkelijk te geven.

Click here for English

De term creolisering wordt gebruikt voor de vermenging van verschillende culturen die vervolgens samensmelten. Hoe kan er een nieuwe cultuur, rijk aan gebruiken, gemeenschapszin en energie voortkomen uit een gedeelde negatieve geschiedenis? Bahoran (onlangs nog genomineerd voor een Zwaan), ziet de hiphopcultuur als voorbeeld. Ook die ontstond uit verschillende etnische en culturele achtergronden, en ontwikkelde zich tot een bijzonder veelzijdige cultuur.

In CREOLE onderzoekt choreograaf Shailesh Bahoran het begrip creolisering, door zich onder te dompelen in de cultuur van zijn geboorteland. De vruchtbare grond van Suriname is al eeuwenlang het toneel van een eindeloze uitwisseling tussen uiteenlopende culturen. Gebruiken en tradities uit Afrika, Amerika, Azië en Europa zijn gedurende de jaren samengesmolten tot een krachtige cultuur vol energie en verbindingskracht. 

Shailesh werkt in CREOLE met dansers die de veelzijdige achtergrond van de Surinaamse cultuur weerspiegelen, op zowel artistiek, etnisch als cultureel gebied. In een energieke en meeslepende dansvoorstelling nemen zij het begrip creolisering als artistiek uitgangspunt. Voorzien van het dna van hun voorouders en een open blik onderzoeken zij de wisselwerking die hen samenbracht, de impact die dat heeft op het heden en de eindeloze mogelijkheden in de toekomst.

Extra programma Creole - zaterdag 23 maart

Wat is Creolisering en wanneer wordt iemand wel/niet een Creool genoemd en waarom?

Tijdens het extra programma proberen we Creolisering tastbaar te maken door je de uitwisseling van verschillende culturen te laten beleven met hapjes, drankjes, muziek, kleding en wijsheid. Ook als je niet naar de voorstelling komt, ben je van harte welkom!

Voor dat de voorstelling begint, vertelt Dr. Aminata Cairo, Lector Social Justice and Diversity, vanuit haar expertise over Creolisering. 

Na de voorstelling is er een proeverij klaargemaakt door Chef Emmo Achthoven. Hij heeft het thema doorgetrokken in een aantal kleine Surinaamse hapjes en vertelt er kort iets over. 

Daarnaast zijn er food stands van Howard Komproe (Komproeven) die zijn Surinaamse worstenbroodjes verkoopt, gebaseerd op de Brabantse worstenbroodjes. Ook verkoopt hij zijn sauzen en de bekende likeurtjes Soete Boi en Stauwte.

Tailors and Wearers verzorgt een fashion stand met Surinaamse Angisa's (hoofddoeken) en schouderdoeken. 

We sluiten de avond af met DJ Cutnice; hij draait een set waarbij hij de link legt tussen Surinaamse muziek en Hiphop, dus kom lekker dansen!"

Host: MC JR

Gratis randprogramma op
zaterdag 23 maart met o.a.:

19:00: Inloop Publiek
19.15: Lezing door Dr. Aminata Cairo - Creolisering (ontrafeld)
20:15: Voorstelling CREOLE – Hiphop meets Surinaamse identiteit
21:20: Proeverij Surinaamse hapjes door Chef Emmo Achthoven - Smaakbeleving van Creolisering
22:35-23.30: Food stand - hapje en drankje door Howard Komproe
Fashion stand - Angisa's en schouderdoeken van Tailors and Wearers
DJ Cutnice - Surinaamse vibes & Hiphop beats

English

Choreographer Shailesh Bahoran explores the origins of Surinamese culture in a population consisting of Creoles, Hindustanis, Chinese, Javanese, indigenous Kalinya's and Lokono's, Jews, and Dutch, making it challenging to define a true Surinamese identity.

The term "creolization" is used to describe the blending of different cultures that subsequently merge. How can a new culture, rich in practice, community spirit, and energy, emerge from a shared negative history? Bahoran, recently nominated for a Swan award, sees hip-hop culture as an example. It, too, originated from various ethnic and cultural backgrounds, evolving into an exceptionally versatile culture.

In "CREOLE," choreographer Shailesh Bahoran explores the concept of creolization by immersing himself in the culture of his home country. Suriname's fertile ground has been the stage for centuries of endless exchanges between diverse cultures. Customs and traditions from Africa, America, Asia, and Europe have melded over the years into a powerful culture full of energy and connecting force.

In "CREOLE," Shailesh collaborates with dancers reflecting the diverse background of Surinamese culture, both artistically, ethnically, and culturally. In an energetic and captivating dance performance, they take creolization as an artistic starting point. Equipped with the DNA of their ancestors and an open perspective, they explore the interaction that brought them together, the impact it has on the present, and the endless possibilities in the future.

Extra program Creole - Saturday, March 23rd

What is Creolization, and when is someone considered a Creole and why?

During this extra program, we aim to make Creolization tangible by allowing you to experience the exchange of different cultures through snacks, drinks, music, clothing, and wisdom. Even if you don't attend the performance, you are more than welcome!

Before the performance begins, Dr. Aminata Cairo, Lector Social Justice and Diversity, will discuss Creolization from her expertise. She can make these scientific research themes understandable for everyone. (This talk is in Dutch). 

After the performance, there is a tasting prepared by Chef Emmo Achthoven. He has incorporated the theme into a selection of small Surinamese snacks and will briefly talk about them.

Additionally, there are food stands by Howard Komproe (Komproeven) selling his Surinamese sausage rolls based on the Dutch Brabantian sausage rolls. He also sells his sauces and well-known liqueurs Soete Boi and Stauwte.

Tailors and Wearers are taking care of the fashion stands by selling Surinamese Angisa's (headscarves) and shoulder cloths.

We end the evening with DJ Cutnice; he will play a set connecting Surinamese music and HipHop, so get ready to dance!"

Host: MC JR

Team

concept & regie Shailesh Bahoran choreografie Shailesh Bahoran ism de dansers dansers Chandenie Gobardhan, Joley Groeizaam, Patrick Karijowidjojo, Marchano Sarijoen, Jentel Schiettekatte & Ser Sebico lichtontwerp Mike den Ottolander muziek Rik Ronner foto Shueti met dank aan Thomas Buelens, Ann Hermelijn, Dino Kappel, Kenneth, The Myztikalz, Alida Neslo, Dave Simson, Fabian Vas & iedereen die heeft meegewerkt.

CREOLE is (mede) mogelijk gemaakt met steun van Fonds Podiumkunsten, Gemeente Utrecht, en DutchCulture.