Nicole Marianna Wytyczak

Ophelia's Got Talent

Productiehuis Theater Rotterdam: Florentina Holzinger
ma 17 apr - za 11 nov

Fluctuatie, reflectie, voortplanting, genezing en geweld - dat zijn de centrale thema's van de nieuwe show van Florentina Holzinger en haar multidisciplinaire, meergeneratie gezelschap, die een fysieke studie is van de psychologie van het water in de 21e eeuw.

Click here for English

Een nat terrein dat het toneel is vormt het oefenterrein om uit te vinden hoe je kunt worden als Ophelia - het belichamen van de wetten die in deze bijzondere omgeving gelden waarin ze verlangens van en fantasieën van anderen bevredigen. Water is het element van assimilatie en aanpassing, een symbool van het grenzeloze vermogen tot expansie, van een eeuwige, onafscheidelijke eenheid met de buitenwereld. Symbolisch wordt water geassocieerd met vrouwelijkheid - en met de dood. Er ontstaat een oceanisch landschap, vol toespelingen, culturele en historische verwijzingen naar allerlei waterwezens en verdronken vreemdelingen, een scenario dat niet alleen de vraag.. stelt of training en lichaamsbeweging ons kunnen helpen te ontsnappen aan de precaire omstandigheden van het heden met klimaatrampen en andere rampen op komst. Het nodigt ook uit tot speculaties over toekomstige levensvormen die deze omstandigheden hebben geassimileerd, getransformeerd en nieuwe vormen van zijn hebben gecreëerd.

Ophelia's Got Talent werd ook geselecteerd voor Theaterteffen Fesitval '23. Graag delen we ook een quote uit het juryrapport '...de acteurs vertellen en overschrijven hun traumata door zelfbepaald, gecontroleerd te flirten met de gevaar van hun leven. Van overlevingsmodus tot waanzinspektakel.'

Ophelia's Got Talent wordt mede mogelijk gemaakt door ACT: een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijdperk van klimaatafbraak, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid, bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij verbindingen tussen brede perspectieven en lokale initiatieven centraal staan. 

English

A wet terrain that is the stage and the training ground to find out how to become like Ophelia - embodying the laws that govern a special environment to satisfy the desires and fantasies of others. Water is the element of assimilation and adaptation, a symbol of the limitless capacity for expansion, of an eternal, inseparable unity with the outside world. Symbolically, water is associated with femininity - and with death. An oceanic landscape emerges, full of illusions, cultural and historical references to all kinds of aquatic creatures and drowned strangers, a scenario that not only asks the question… whether training and exercise can help us escape the precarious conditions of the present with climate catastrophes and other disasters to come. It also invites speculation about future life forms that have assimilated these conditions, transformed them and created new forms of being.

Ophelia's Got Talent was also selected for Theaterteffen Fesitval '23. We would also like to share a quote from the jury report '...the actors tell and overwrite their traumata by self-determined, controlled flirting with the danger of their lives. From survival mode to madness spectacle.'

Ophelia's Got Talent is made possible in part by ACT: a European collaborative project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, mass extinction and rising inequality, we join forces in a project about hope, where connections between broad perspectives and local initiatives are central.

The Austrian choreographer’s shows blend dance, stunts and sideshow-inspired acts to explore lofty ideas about gender and art. She pushes performers to extremes — and audiences, too.

New York Times