Marco Borggreve

La Traviata

De Nederlandse reisopera
Worden wie je werkelijk bent
  • 7 dec
    20:00 - 21:30
    TR Schouwburg, Rotterdam
    Grote zaal
    Geweest

In Verdi’s tijd was een courtisane problematisch huwelijksmateriaal, nu zijn dat mensen die in het verkeerde lichaam worden geboren. In deze 'ongewone' versie van de opera La traviata is het originele verhaal aangepast  aan het levensverhaal van transvrouw Lili Elbe, waarmee regisseuse Dorike van Genderen existentiële vragen aan de orde stelt.

Click here for English

Op een feest maakt Violetta (dan nog in mannengedaante) kennis met de aantrekkelijke Alfredo Germont, die al maanden verliefd op haar is. Ze is erg gecharmeerd van Alfredo, maar wijst een relatie aanvankelijk af, omdat ze de transitie naar vrouw nog niet afgerond heeft. Toch vallen Violetta en Alfredo uiteindelijk voor elkaar. 

Alfredo’s vader keurt de relatie af. Hij is bang dat zijn dochter Elba daardoor niet meer in aanmerking komt voor een goed huwelijk en vraagt Violetta om te breken met Alfredo. Violetta is geraakt door de onschuld van de jonge Elba, offert zich op en beëindigt haar relatie met Alfredo. Hij is woedend.

Als Violetta erg ziek wordt, verzamelen zich de personages uit haar leven rond haar ziekbed. Violetta weet dat ze stervende is, maar ze is niet bedroefd omdat ze eindelijk kan zijn wie ze al die jaren al werkelijk was.  

In de oorspronkelijke versie van Giuseppe Verdi was La traviata (letterlijk de dolende) een courtisane, en daardoor geen acceptabele huwelijkskandidate voor de bourgeoisie. Regisseuse Dorike van Genderen zocht in een bewerking naar een hedendaags equivalent van een vrouw die op zoek is naar zichzelf en naar de liefde, en die daarbij moet vechten tegen maatschappelijke vooroordelen:

“Nederland presenteert zich graag als een progressief land. Een land waar iedereen zich, ongeacht sekse, religie en huidskleur, geaccepteerd weet. Maar dat blijkt helaas niet altijd waar te zijn. Wettelijk gezien wel, maar sociaal gezien strijden bijvoorbeeld transgenders en transseksuelen nog iedere dag voor hun bestaansrecht. Nadat ze eerst psychologisch en lichamelijk met zichzelf een gevecht zijn aangegaan, moeten ze daarna vechten voor hun plek in de samenleving. En de partners van transmannen en transvrouwen moeten net zo goed een strijd leveren. Ook zij stuiten op groot onbegrip. Daarom is Violetta in dit concept een transvrouw. In het begin zien we haar nog als man maar ze presenteert zich al als vrouw. Aan het einde heeft ze de geslachtsveranderende operatie ondergaan en is ze lichamelijk geworden wat ze geestelijk al was: een vrouw.”

Haar versie is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van Lili Elbe (geboren als Einar Wegener), een van de eerste mannen die in de jaren dertig een geslachtsveranderende operaties onderging.

 

Onderdeel van:
Language no problem

In Verdi's time, a courtesan was problematic marriage material, now it's people born in the wrong body. Director Dorike van Genderen raises existential questions.

At a party, Violetta (then still in male form) meets the attractive Alfredo Germont, who has been in love with her for months. She is very fond of Alfredo, but initially rejects a relationship because she has not yet completed the transition to woman. Yet Violetta and Alfredo eventually fall for each other.

Alfredo's father disapproves of the relationship. He fears that his daughter Elba will no longer qualify for a good marriage and asks Violetta to break up with Alfredo. Touched by the innocence of young Elba, Violetta sacrifices herself and ends her relationship with Alfredo. He is furious.

When Violetta becomes very ill, the characters from her life gather around her sickbed. Violetta knows she's dying, but she's not sad because she can finally be who she really was all these years.

In Giuseppe Verdi's original version, La traviata (literally the wanderer) was a courtesan, and therefore not an acceptable suitor for the bourgeoisie. In an adaptation, director Dorike van Genderen looked for a contemporary equivalent of a woman who is looking for herself and for love, and who has to fight against social prejudices:

“The Netherlands likes to present itself as a progressive country. A country where everyone, regardless of gender, religion and skin color, feels accepted. Unfortunately, that doesn't always turn out to be true. Legally yes, but socially, for example, transgenders and transsexuals still fight every day for their right to exist. After fighting themselves psychologically and physically, they then have to fight for their place in society. And the partners of trans men and trans women must fight as well. They also encounter great misunderstanding. Therefore, in this concept Violetta is a trans woman. In the beginning we still see her as a man, but she already presents herself as a woman. At the end she had the sex reassignment surgery and physically became what she already was mentally: a woman.”

Her version is inspired by the true story of Lili Elbe (born Einar Wegener), one of the first men to undergo sex reassignment surgery in the 1930s.

Team

muziek Giuseppe Verdi libretto Francesco Maria Piave bewerking & regie Dorike van Genderen muzikale leiding Alistair Digges decor Juli Weideli kostuums Julie Weideli licht Tim van ’t Hof met Aylin Sezer, José Romero Aleš Jenis, andere zangers en acht musici op het toneel