Openingstrack: Davy Pieters

Made To Remain

We gooien het weg en houden het graag uit het zicht, maar ons afval is overal. In deze performatieve interventie groeit er nieuw leven uit waar wij ons van ontdoen. Een muterende plastic entiteit die rondzwerft en ons achtervolgt.

De voorstellingen van Davy Pieters (1988) zijn onderzoeken naar de toekomstige mens en de manier waarop deze beïnvloed wordt door technologische ontwikkelingen en beeldcultuur. Haar voorstellingen kenmerken zich door een sterke beeldende, fysieke en filmische stijl.

Concept & regie door Davy Pieters in samenwerking met Hidde Aans-Verkade

De Openingstrack, gecureerd door Alida Dors, is onderdeel van ACT: Art, Climate, Transition, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijd van klimaatdegradatie, pandemieën, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij we brede perspectieven verbinden met specifieke, gelokaliseerde mogelijkheden die we uitnodigen of eisen.

ENG

Made To Remain

We throw it away and like to keep it out of sight, but our trash is everywhere. In this performative intervention, new life grows out of that which we discard. A mutating plastic entity that roams around and chases us. 

The performances of Davy Pieters (1988) are investigations into the future of humankind and the way in which they are influenced by technological developments and visual culture. Her performances are characterised by a strong visual, physical and cinematic style.

Concept & regie by Davy Pieters in collaboration with Hidde Aans-Verkade

The Openingstrack, curated by Alida Dors, is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT.