foto Zani Casadio

WE, the EYES

ICK Dans Amsterdam
vr 1 mrt 20:00 - 21:20
Wie zijn wij? Hoe leven wij door na ingestorte zekerheden?
  • 1 mrt
    20:00 - 21:20
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Grote zaal

Na een vernietigende brand moeten de overlevenden opnieuw op zoek naar het ware leven, naar de verbinding met hun instincten, met hun intuïtie en met elkaar. Vanuit de duisternis gaan ze terug naar het licht, tussen fatalisme en hoop, eindtijd en toekomst, afbranden en opbouwen. Een beeldscherm orakelt. Is het een misleidend medium, een ziener, pedagoog, demagoog, leugenaar of filosoof? 

Click here for English

In WE, the EYES zijn de overlevenden na een vernietigende brand op zoek naar het ware leven, naar de verbinding met hun instincten, intuïtie en met elkaar. De groep baant zich vanuit totale duisternis een weg naar het licht, naar nieuwe vormen van bestaan, leven en identiteit. Ergens lijkt vuur te zijn. Hoe kunnen ze weer lustig spelen met het vuur zonder op te branden? Hoe schipperen ze tussen fatalisme en hoop, tussen eindtijd en toekomst, tussen afbranden en opbouwen, tussen adem en ademloosheid? 

Een overheersend beeldscherm in de vorm van een bol orakelt zeven keer met uitzinnige beelden tussen realiteit en fictie. Is het een misleidend medium of ziener, een pedagoog of demagoog, een leugenaar of filosoof? Tien performers branden los, slaan op de trom, schreeuwen het uit, gooien met modder, stoken het vuur op, dansen de zielen uit hun lijf. Kortom de speelplaats als krachtenveld om te leren kijken, te zien en niet te zien. Een vrijplaats om te betreuren, te aanvaarden om blikken te kantelen en van perspectief te wisselen. 

In WE, the EYES wordt een micro-maatschappij uitgebeeld die op een bepaald moment uit het niets ontstaat en lichamen in het hier en nu samenbrengt. Hoe kunnen we nu medemens zijn? Welke vormen van empathie zijn mogelijk? Wat gaan we met elkaar ontdekken als wij “WE” zijn. Waaruit bestaat dan onze identiteit? Op de muziek en geluid van rock, bodysound, elektronisch, experimenteel en klassieke muziek breken de performers door naar een nieuwe wereld, aangevuurd door zang, slagen en ritmes van de percussie. De lichamen zijn massa en individu, schuld en onschuld. 

WE, the EYES wil perspectieven ter discussie stellen in een maatschappij in crisis en claimt verandering. Het is na WE, the BREATH, de tweede voorstelling in de WE-Cycle. ICK is ervan overtuigd dat we de komende tijd ingrijpende veranderingen gaan doormaken. Maar we zijn nu nog blind voor de diepere dimensie daarvan. Dat remt ons. De WE-projecten geven een podium aan de reis, die we samen als mensheid ondernemen.

English

After a devastating fire, the survivors must once again search for true life, for a connection with their instincts, intuition, and with each other. Emerging from the darkness, they journey back towards the light, navigating between fatalism and hope, the end times and the future, destruction and reconstruction. A screen prophesies. Is it a deceptive medium, a seer, a pedagogue, a demagogue, a liar, or a philosopher?

In 'WE, the EYES,' the survivors, following a destructive fire, seek the true essence of life, aiming to connect with their instincts, intuition, and each other. The group carves a path from total darkness to the light, exploring new forms of existence, life, and identity. Somewhere, it seems there is fire. How can they play with fire joyfully without burning out? How do they navigate between fatalism and hope, the end times and the future, destruction and reconstruction, between breath and breathlessness?

A dominant screen in the form of a sphere prophesies seven times with ecstatic images, blurring the line between reality and fiction. Is it a deceptive medium or a seer, a pedagogue or a demagogue, a liar or a philosopher? Ten performers unleash, beat drums, scream out, throw mud, stoke the fire, dance their souls out. In short, the playground serves as a battleground to learn to look, see, and not see. A sanctuary to mourn, accept, to tilt gazes, and change perspectives.

In 'WE, the EYES,' a micro-society is depicted, emerging out of nowhere and bringing bodies together in the here and now. How can we be fellow human beings now? What forms of empathy are possible? What will we discover about each other when we become "WE"? What then constitutes our identity? To the music and sounds of rock, bodysound, electronic, experimental, and classical music, the performers break through to a new world, fueled by the vocals, beats, and rhythms of percussion. The bodies are both mass and individual, guilt and innocence.

'WE, the EYES' aims to challenge perspectives in a society in crisis and claims change. It is the second performance in the WE-Cycle, following 'WE, the BREATH.' ICK is convinced that we are about to undergo profound changes. However, we are currently blind to their deeper dimensions. This hinders us. The WE projects provide a stage for the journey we collectively undertake as humanity.
 
 
 

Team

concept en choreografie Emio Greco | Pieter C. Scholten performers dansers ICK-Ensemble percussie Agostinho Sequeira & Dániel Bolba zang Pink Oculus video Ruben van Leer sound design Salvador Breed licht Henk Danner, Israël Del Barco kostuums Clifford Portier  dramaturgie Florian Hellwig technisch producent Israël Del Barco coproductie Le Manege, Scène National de Maubeuge, Ravenna Festival een productie van ICK Dans Amsterdam wereldpremière 23 juni 2023, Ravenna Festival – Italië performers in video Helena Volkov, Sedrig Verwoert, Edward LIoyd en Suzan Tunca met dank aan Hugo van der Veldt