Haven

Melody Nolan
Feeling Curious?
wo 4 okt 20:30
Who is really in charge?
  • 4 okt
    20:30
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Hal

Haven is a dynamic handstand act about the experience of living in a body. In particular, a body which is sometimes adrift in the current and at others surfing the waves. An investigation of the peculiar pleasure of that struggle we all share: how do we cope with ourselves? And who is really in charge? In this conversation between body, space, and gravity, restlessness can become playful, and harmony might emerge from dissonance. It’s all a matter of how you pay attention. 

Klik hier voor Nederlands

Haven is an intriguing exploration into the essence of living within a physical body. It delves into the unique experiences, conversations, and daily negotiations that shape our lives as we coexist with ourselves. The body, both a starting point and a haven, holds a central role in this captivating journey.

At the heart of this endeavor lies the captivating concept of kinesthetic empathy, a phenomenon that enables us to feel empathy simply by observing another person's movements. Unconsciously, we frequently engage in this deep connection as human beings. In "Haven," the artist consciously harnesses this powerful process in a performance setting.

Drawing a parallel with the experience of balance, both physical and psychological, the artist continuously interacts with this dynamic element, whether consciously acknowledged or not. This ongoing dialogue serves as the bedrock for a profound physical research process, culminating in the creation of "Haven."

Throughout the artistic exploration, fundamental questions arise: How can the audience be made to experience the sensation of balance? Can the internal experiences of the performer be made accessible to the audience through kinesthetic empathy?

Haven masterfully weaves together surreal geometry and irregular rhythms to evoke a vivid portrayal of internal conflict and harmony. The performance becomes a collective space where abstract interpretations of individual experiences find resonance with both audience and performer.

In this enigmatic production, the boundaries blur between the personal and the shared, as Haven opens up a realm where physicality and empathy converge, enabling the audience to discover common ground within themselves and the performers.

Feeling Curious?
Haven is a part of Feeling Curious? 
Click here to find out more about the festival

 

Tickets:
Why only go to one performance when you can have them all? Getting a Passe-partout is the cheapest way to discover the festival
Click here to buy tickets

 

The Balancing Act:
Haven is a part of the context program surrounding The Balancing Act
Click here to find out more

Nederlands

Haven is een dynamische handstand-act over de ervaring van leven in een lichaam. In het bijzonder een lichaam dat soms stuurloos is in de stroming en op andere momenten op de golven surft. Een onderzoek naar het bijzondere plezier van die strijd die we allemaal delen: hoe gaan we om met onszelf? En wie heeft er echt de controle? In deze interactie tussen lichaam, ruimte en zwaartekracht kan onrust speels worden en kan harmonie ontstaan uit dissonantie. Het draait allemaal om hoe je aandacht schenkt.

Haven is een intrigerende verkenning van de essentie van het leven in een fysiek lichaam. Het duikt in de unieke ervaringen, conversaties en dagelijkse onderhandelingen die ons leven vormgeven terwijl we met onszelf samenleven. Het lichaam, zowel een startpunt als een toevluchtsoord, speelt een centrale rol in deze boeiende reis.

In het hart van deze onderneming ligt het fascinerende concept van kinesthetische empathie, een fenomeen dat ons in staat stelt empathie te voelen door eenvoudigweg de bewegingen van een andere persoon waar te nemen. Onbewust zijn we als mensen vaak betrokken bij deze diepe verbinding. In "Haven" maakt de artiest bewust gebruik van dit krachtige proces in een uitvoeringscontext.

Een parallel wordt getrokken met de ervaring van balans, zowel fysiek als psychologisch, waarbij de artiest voortdurend in interactie staat met dit dynamische element, of dat nu bewust wordt erkend of niet. Deze voortdurende dialoog dient als fundament voor een diepgaand fysiek onderzoeksproces, resulterend in de creatie van Haven.

Gedurende de artistieke verkenning rijzen fundamentele vragen: Hoe kan het publiek de sensatie van balans ervaren? Kunnen de interne ervaringen van de performer toegankelijk worden gemaakt voor het publiek via kinesthetische empathie?

Haven weeft meesterlijk surreële geometrie en onregelmatige ritmes samen om een levendige weergave van interne conflicten en harmonie op te roepen. De voorstelling wordt een collectieve ruimte waar abstracte interpretaties van individuele ervaringen resoneren met zowel publiek als performer.

In deze raadselachtige productie vervagen de grenzen tussen het persoonlijke en het gedeelde, omdat Haven een rijk opent waarin fysieke en emotionele betrokkenheid samenkomen, waardoor het publiek gemeenschappelijk terrein binnen zichzelf en de performers kan ontdekken.

Bekijk onze thema's

Feeling Curious?

The complete program

Team

Creation and performance Melody Nolan
Artistic coach Samir Calixto
Music Kasvien Vari (Colour Of Plants) by Mika Vainio
Illustrations and Logo Swaen Oostrum
Photos Tessa Veldhorst, Manon Verplancke