Tina Herbots

Mount Average

Julian Hetzel
wo 27 okt 19:00 - 21:50
Een fabrieksbezoek dat ons confronteert met onze eigen ideologieën

Welkom in Mount Average. In zijn nieuwe performatieve parcours neemt theatermaker Julian Hetzel ons mee op een fabrieksbezoek dat ons confronteert met onze eigen ideologieën. De clash tussen het statische verleden en het fluïde heden zorgt in deze industriële omgeving voor een productieve frictie die heel wat stof doet opwaaien. 

Click here for English

Monumenten bevinden zich op de drempel tussen kunst en politiek. Al eeuwenlang wordt kunst ingezet om de glorie van de natie, haar grote leider en diens politieke ideologie te versterken. De beeltenissen van figuren als Lenin, Hitler, Mao, Stalin of Leopold II zijn deel van het collectief geheugen. Ze zijn een fysieke weergave van een bepaald regime, een specifiek tijdsgewricht, een ideologie. Stilzwijgend, maar dominant aanwezig in het straatbeeld, gelden ze als reminders aan de macht die hen daar plaatste. Standbeelden zijn er voor de eeuwigheid, onveranderbaar, in materialen die een natie moeiteloos overleven. Of in sommige gevallen zelfs in materialen die het trauma van het gerepresenteerde in zich dragen. Zoals het koper dat werd gebruikt voor een buste van Leopold II rechtstreeks uit de Congolese mijnen kwam. Julian Hetzel graaft zichzelf in in de materie en pakt daarbij de onveranderlijkheid van de beelden en de complexiteit van hun grondstoffen aan.

Door de samenwerking met o.m. Kristien De Proost (waarmee hij eerder samenwerkte in All Inclusive) en Brussels-Congolees theatermaker & rapper Pitcho Womba Conga, werd de urgentie van de link met het postkoloniale België snel duidelijk. (Al gaat de voorstelling zeker niet alleen over Belgische koloniale geschiedenis.) Mount Average stelt verworven rechten, tradities, privileges en rijkdom, ideologieën en totalitaire ideeën in vraag, aspecten die elke (postkoloniale) maatschappij met zich meedraagt. Het trauma van het verleden werd lang weggestopt, maar we kunnen er niet langer omheen. In deze voorstelling gebruikt Julian Hetzel de bustes van historische figuren, heersers, tirannen, dictators, als bronmateriaal om dat statische verleden te deconstrueren en het daarna te herwerken, fluïde te maken. Ze worden geschaafd en tot stof vermalen, en na het toevoegen van vloeistoffen nemen ze ook letterlijk een flexibele vorm aan. Performers en publiek verwerken de materie uiteindelijk tot iets nieuws. Op die manier wordt het verleden niet uitgewist, maar gedeconstrueerd en herschikt tot een flexibel nieuw geheel. De toekomst zal vloeibaar zijn.

Julian Hetzels performances zijn pogingen om de wereld te ontrafelen, terwijl hij strategieën probeert aan te reiken om ze te kunnen transformeren. In zijn werk geeft hij speculatieve methodes die ons zowel met de trauma’s van het verleden, als met de uitdagingen van het heden leren om te gaan. Hands on, dit keer. 

Mount Average is een logische volgende stap in Hetzels belangwekkende oeuvre. Ook in zijn vorige voorstellingen is de link tussen destructie en kunst duidelijk aanwezig, denk aan The Automated Sniper waarin met een paintballgeweer vanuit oorlogsgebied in een galerie werd geschoten. In Schuldfabrik werd van liposuctievet nieuwe zeep gemaakt, in All Inclusive van oorlogspuin kunst. Dit keer vermaalt Julian Hetzel dictators tot pulp om ze een zinvolle nieuwe invulling te geven. De toekomst ligt in onze handen.

Mount Average is een performatief parcours, waarbij per tijdsslot van 10 minuten 4 mensen binnen kunnen. De totale duur is 70 min. 

Welcome to Mount Average. In his new performative journey, theater maker Julian Hetzel takes us on a factory visit that confronts us with our own ideologies. The clash between the static past and the fluid present creates a productive friction in this industrial environment that causes quite a stir.

Monuments are on the threshold between art and politics. For centuries, art has been used to enhance the glory of the nation, its great leader and the political ideology. The effigies of figures such as Lenin, Hitler, Mao, Stalin or Leopold II are part of the collective memory. They are a physical representation of a particular regime, a specific era, an ideology. Statues are there for eternity, immutable, in materials that effortlessly outlive a nation. Or, in some cases, even in materials that carry the trauma of what is represented. Like the copper used for a bust of Leopold II that came directly from Congolese mines.

Hetzel digs deep and through the collaboration with Kristien De Proost and Brussels-Congolese theatre-maker & rapper Pitcho Womba Konga, among others, the urgency of the link to post-colonial Belgium quickly became clear. (Though the show is certainly not just about Belgian colonial history.) Mount Average questions acquired rights, traditions, privileges and wealth, ideologies and totalitarian ideas, aspects that every (post-colonial) society carries with it. The trauma of the past was long hidden away, but we can no longer avoid it. In this performance Julian Hetzel uses the busts of historical figures, rulers, tyrants and dictators as source material to deconstruct that static past and then rework it, make it fluid. They are grinded into dust, and after adding fluids, they also literally take on a flexible form. Performers and audience eventually process the matter into something new. In this way, the past is not erased, but deconstructed and rearranged into a flexible new entity. The future will be fluid.

Julian Hetzel's performances are attempts to unravel the world, while trying to provide strategies for transforming it. In his work, he presents speculative methods that teach us how to deal with both the traumas of the past and the challenges of the present. Hands on, this time.

Mount Average is a logical next step in Hetzel's important body of work. The link between destruction and art is also clearly present in his previous performances, such as The Automated Sniper, in which a paintball gun was fired into a gallery from a war zone. In Schuldfabrik, liposuction fat was turned into new soap, in All Inclusive, war debris was turned into art. This time Julian Hetzel is grinding dictators into pulp to give them a meaningful new purpose. It's all in our hands.

Mount Average is a performative parcours with 4 people able to enter per 10-minute time slot. The duration is app. 70 minutes.

Team

van Julian Hetzel met Kristien De Proost, Pitcho Womba Konga & Jana De Kockere dramaturgie Miguel Angel Melgares artistiek advies Sodja Lotker productieleiding & decor Wim Clapdorp productieassistent Valentine Galeyn assistent scenografie Pleun Verhees realisatie kostuums Andrea Kränzlin techniek Piet Depoortere, Jannes Dierynck & Anne Meeussen productie Ism & Heit Utrecht (NL) i.s.m. CAMPO Gent (BE)  coproductie Frascati Producties (Amsterdam), Standplaats Utrecht, SPRING Festival Utrecht, Schauspiel Leipzig (DE) met de steun van Fonds Podiumkunsten NL, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, We Are Public, Kickstart Cultuurfonds, Vlaamse Gemeenschap & Stad Gent