Decypher

The Ruggeds
wo 26 okt 20:00 - 21:30
De betekenis achter een getal
  • 26 okt
    20:00 - 21:30
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Grote Zaal

Het Eindhovense Breakdance collectief The Ruggeds is terug in de theaters. In ​”Decypher” ontcijferen vier dansers in hun eigen hoofdstuk, allemaal de betekenis achter een getal. Waar de groep doorgaans met grote getallen op het podium staat, kiezen ze in hun vierde theaterproductie voor een intiemere setting. 

English text

Jessy 'Jazzy Gypz' Kemper, Niek Traa, Roy Overdijk en Virgil 'Skychief' Dey laten hun creativiteit de vrije loop, kiezen hun eigen pad en zoeken betekenis in iets ogenschijnlijk minimaals.

In “Decypher” ontcijferen de vier dansers in een eigen hoofdstuk allemaal een diepere gedachte achter hun getal. Door de uiteenlopende interesses hebben de vier crewleden ieder hun eigen manier van vertellen. Zo nemen de ontcijferde getallen andere vormen aan in stijl, ritme, emotie en intensiteit. Het resultaat: vier losse hoofdstukken verbonden door video, gebundeld tot een avondvullende voorstelling.

Er rest nog maar één ding: verstand op nul en laat je door en performance vol dans en muziek meevoeren.

C H A P T E R  8 : R O Y

‘’Mooi en vloeiend, rond en eindeloos’’

Net als het getal 8 is dit hoofdstuk oneindig. Met een constante gretigheid om te verbeteren hebben heeft men vaak pech wanneer we het gevoel hebben vast te zitten in een eindeloze lus vol dagelijkse patronen en toch een zekere veiligheid. Veilig zijn, kan vaak een doel zijn waar je naartoe werkt om ruimte te creëren en iets nieuws te kunnen beginnen. Iets wat je die nieuwe energie en plezier geeft die men mist in het leven.

Maar wat als datgene je enkel in een andere lus plaatst, een lus die er in het begin beter uitziet dan de vorige, maar daarna hetzelfde aanvoelt. Wat doe je dan? Waar ga je heen?

Volg Roy op zijn reis om de cirkel te doorbreken en zijn bestemming te vinden.

C H A P T E R  2 1 : N I E K

Iedereen is op een jacht naar fortuin waar de mogelijkheden eindeloos zijn. The sky is the limit, niets is onmogelijk. Het lijkt of iedereen om je heen weet hoe je een ‘hard 16’ in 21 kunt veranderen. Blackjack. Alsof iedereen met X-Ray vision dwars door de kaarten kan staren, terwijl jij naar de achterkant van het succesvolle kaartspel van een ander aan het kijken bent. Je beklimt de ladder in een poging sterren te bereiken die daar daar zijn voor degene die het lef heeft om naar boven te klimmen en ze te grijpen. Gefixeerd door nieuwe hoogten, vergeet je naar je omgeving te kijken. Het maakt niet uit hoe hoog je stijgt, 21 is het enige dat telt. ‘Blackjack or bust’.

In hoofdstuk 21 zien we hoe een gokker grip verliest en alles moet riskeren om zich een weg te banen uit een slechte plek.

C H A P T E R  0 : J E S S Y

‘’Er zijn geen nieuwe ideeën meer’’’, zo voelt alles in eerste instantie. Hoofdstuk Zero vertegenwoordigt het creatieproces en het is grenzeloos. De nieuwsgierigheid naar iets dat niet bestaat. Je kunt het ook zien als groei, een nieuwe start. Aanwezig zijn en onszelf blootstellen aan nieuwe kansen is wat ons laat winnen. We moeten ons geen zorgen maken over hoe de dingen zullen aflopen, dat hebben we niet in de hand. We zijn antennes en we pikken op.

In hoofdstuk Zero brengt Jessy ‘boibeige’ Kemper zijn muziek over op de dansers Niek, Roy en Virgil. Een live muziekvoorstelling die in wisselwerking staat met licht en beweging..

C H A  P T E R  9 9 : V I R G I L

99 is een verwijzing naar het einde van het leven in onze menselijke vorm.

Voordat we het punt van totale acceptatie bereiken, moeten we eerst een gespannen en emotioneel pad bewandelen. We beginnen ons leven met een miljoen fysieke mogelijkheden en ontelbare dromen om te worden wie we denken te moeten zijn. Er is ruimte voor fouten en veel tijd om te onderzoeken wat het betekent om genoeg te zijn en de stroom van het leven te accepteren. Als de tijd schaars wordt, zijn we vaak op zoek naar vrede in het weinige dat we nog hebben. Onze kring van mensen wordt kleiner, onze fysieke capaciteit wordt beperkt en het podium van onze persoonlijke wereld wordt kleiner. Door naar het verleden te kijken leren we accepteren en met acceptatie als onze gids vinden we de weg om dankbaar te zijn voor wat we hadden en voor wat nog komen gaat.

T H E   R U G G E D S: B I O G R A F I E

 Wij zijn The Ruggeds. Dansers en Makers, een breakdance-collectief dat zich al 15 jaar steeds verder ontwikkelt en vernieuwd. En boven alles een familie. ‘A chosen family’. Met allemaal een andere achtergrond starten we als jonge kids met breakdance in een gymzaal in Eindhoven. We kozen voor elkaar en zetten in 2005 The Ruggeds op. Vanaf dat moment zijn we nooit meer van elkaar gescheiden geweest en hebben we elkaar tot grote hoogte gebracht.

Samen groeiden we uit tot een volstrekt unieke en uiterst actieve crew die over de hele wereld reist. Uniek, omdat we ons zeer hoge vakmanschap in urban dans op een vernieuwende en artistiek eigen manier inzetten in theatrale settings. Actief, omdat we misschien wel de actiefste crew ter wereld zijn. Op jaarbasis performen we alleen al zeker 30 tot 40 keer in het buitenland, in de vorm van shows, battles en theatervoorstellingen.

In de samenstelling van Decypher zijn we met 4 man sterk. Deze 4 hebben besloten zich meer te focussen en te verdiepen in de theater wereld. Elke persoon is naast danser is ook maker en dat uit zich in 4 unieke chapters waar ieder volledig zijn visie op los mag laten gaan.

In Decypher, 4 dancers from Breaking collective The Ruggeds, all break down the meaning behind a number in an individual chapter. Watch how 4 makers from 1 crew that have been together since 2005, each let their creativity run wild, and choose their own direction to find a deeper meaning behind something that appears meaningless at first glance.

The result: 4 individual stories, bundled together by a video decor, that takes the audience along for a ride through the deciphered chapters which bring different forms in dance, acrobatics, music and physical theatre.

Only 1 thing remains: Reset your mind to 0, and let this progressive group of Breakdancers from The Netherlands blow you out of your chair.   

C H A P T E R  8 : R O Y

“Beautiful and flowing, round and endless”

Like the number 8 , this chapter is infinite. With a constant eagerness to improve, we often find ourselves unlucky when feeling stuck, stuck in an endless loop filled with daily patterns and a certain safety. Being safe, often can be a goal you work towards to create room for starting something new.
Something that gives you that new energy and pleasure you miss in your life.
But what if that just puts you in a different loop, a loop that looks better in the beginning than the previous one but feels the same after. What are you doing? Where are you going?

Follow Roy in his journey to break the loop and to find his destination.

C H A P T E R  2 1 : N I E K

Everyone is on the hunt for fortune where possibilities are endless. Sky's the limit, nothing is impossible. It seems like everyone around you knows how to turn a hard 16 into 21. Blackjack. Like everybody can stare straight through the cards with X-Ray vision, while you’re stuck looking at the back of the deck of the success of others. You climb the ladder in an attempt to reach the stars that are out there for whoever has the guts to climb up and grab them. Fixated by new heights, you forget to look at your surroundings. No matter how high you ascend, 21 is all that counts. Blackjack or bust.

In Chapter 21 we watch as a gambler loses grip, and has to risk it all to fight his way out of a bad spot.

C H A P T E R  0 : J E S S Y

‘Everything has already been said and done’, that’s how everything feels at first. Zero represents the creation process and it’s limitless. The curiosity for something that has no existence. You can also see it as growth, a new start. Being present and exposing ourselves to new opportunities is what gains us. We shouldn’t worry about how things are gonna turn out, that’s out of our hands. We are antennas and we pick up. In chapter Zero Jessy ‘boibeige’ Kemper transcends his music into the dancers Niek, Roy and Virgil. A live music performance that interacts with light and movement..

C H A  P T E R  9 9 : V I R G I L

99 is a reference to the end of life in our human form.

Before we reach the point of total acceptance we must first walk a tensed and emotional path. We start our life with a million physical possibilities and countless dreams to become whoever we think we need to be. There is room for error and a lot of time to research what it means to be enough and to accept the flow of life. When time gets rare we often find ourselves searching for peace in the little we have left. Our circle of people is decreasing, our physical capacity gets limited and the stage of our personal world is getting smaller. By looking at the past we learn to accept and with acceptance as our guide we find the way to be grateful for what we had and for what is yet to come.

T H E   R U G G E D S: B I O G R A P H Y

We are The Ruggeds. Dancers and Makers, a breakdance collective that has been developing for 15 years. Always innovating and above all a family. "A chosen family " coming from different backgrounds. As young kids we connected through dance in a small gym in our homebase Eindhoven. From that moment on we never have been separated and have been bringing each other to greater heights. Together we grew into a completely unique and extremely active crew travelling all over the world. Unique, because we put very high craftsmanship in urban dance and use innovative and artistically unique ways in theatrical settings. Active, because we may be the most active crew in the world. Annually we perform at least 30 to 40 times abroad, in the form of shows, battles and theatre performances.

In the composition of Decypher we are with the main 4. These 4 have decided to focus more on creating and theatre work. Each person is not only a dancer but also a maker, the output is 4 unique chapters where everyone can fully envision his way of creating.

Team

Artistiek regisseur Niek Traa Choreograaf Jessy 'Jazzy Gypz' Kemper, Niek Traa, Roy Overdijk, Virgil 'Skychief' Dey Stage Vincent Wijlhuizen Dansers Jessy 'Jazzy Gypz' Kemper, Niek Traa, Roy Overdijk / Virgil 'Skychief' Dey Muziek Boibeige, Y’skid Grafisch Design Klim van de Laarschot Decor & licht design Ido Koppenaal

Partners Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, PLAN