Desiré van den Berg

30 appearances out of darkness

Arno Schuitemaker
wo 7 sep 20:00 - 21:10
  • 7 sep
    20:00 - 21:10
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Grote zaal ongeplaceerd

Arno Schuitemaker creëert met 30 appearances out of darkness een ervaring waar vanuit het duister een nieuwe dimensie opent. Dat wat donker is kan angstaanjagend en onheilspellend zijn, letterlijk, maar ook zeker figuurlijk. Tegelijkertijd ligt in het donker de mogelijkheid van hoop.

English text

Schuitemaker: “Misschien kunnen we verlichting vinden door in het duister te verdwijnen, al was het maar om er aan de andere kant uit te komen.”

In het aardedonker ontstaan indrukwekkende beelden, soms op de grens van de perceptie. Betoverend, mysterieus, hypnotiserend. Veronderstellingen die we maken worden uitgedaagd. Een groep performers beweegt over het podium. Niet iedereen is tegelijkertijd zichtbaar, maar hun aanwezigheid is altijd voelbaar.

Ze verschijnen en verdwijnen, nooit op eenzelfde manier – gevonden, verloren en opnieuw op zoek.
Deze wereld, zo lijkt het, heeft een eigen soort zwaartekracht en alles en iedereen wordt opgenomen in een nieuwe, grenzeloze dimensie. Deze duisternis, dit intense donker, wordt een plek van eindeloze mogelijkheid.

“Hopefulness is risky, since after all it is a form of trust,
trust in the unknown and possible.”
Hope in the Dark, Rebecca Solnit

ACHTERGROND
Indrukwekkend. Onderdompelend. Een ervaring. Voorstellingen van Arno Schuitemaker moet je ondergaan. Zijn interdisciplinaire werk gaat buiten de gebaande paden van dans en zet zo’n beetje álles in beweging: performers, muziek, licht, ruimte. Fragmenten uit zijn dagboek dienen als bron en transformeren in zijn voorstellingen tot belichaamde bespiegelingen op het leven. Ook 30 appearances out of darkness ontstond op deze manier.

Arno Schuitemaker: “Misschien is het een bewijs dat ik ouder word, maar ik voel dat ik me steeds minder verzet tegen de kwetsbaarheid van het leven. Toen ik Derek Jarmans boek ‘Chroma’ aan het lezen was, resoneerden deze woorden bij me: “Is zwart hopeloos? Heeft niet elke donkere onweerswolk een zilveren rand? In donkerte ligt de mogelijkheid van hoop.” Het bracht me ertoe te willen nadenken over de betekenis van deze paradox, en hoe deze ons definieert en ten goede kan komen. Waarom zijn we soms bang voor wat we het meest verlangen? Het is een vraag die ik niet kan loslaten. Ik wil minder bang zijn. Misschien kunnen we verlichting vinden door in het donker te verdwijnen, al was het maar om er aan de andere kant uit te komen.”

In de pers
"In dit aanzuigende spel van verdwijnen en verschijnen creëert Schuitemaker gestaag ruimte voor een verlossende finale. Het is een extreme gewaarwording om je hersenpan daarna van binnen te voelen gloeien." Annette Embrechts, de Volkskrant ★★★★

“Top 5 dansvoorstelling van het seizoen” de Volkskrant

"Beweging, licht en geluid gaan een perfecte dialoog aan." Heleen Westerik, Cultuurpers

"Een hallucinerende ervaring." Kester Freriks, Theaterkrant

 

Onderdeel van

[ENG]

A radical new performance about disappearing - and appearing

With 30 appearances out of darkness, Arno Schuitemaker creates an experience in which a new dimension opens from the darkness. Dark can be frightening and ominous, literally, but also metaphorically. At the same time, in darkness lies the possibility of hope.

Schuitemaker: “Maybe we can find enlightenment by disappearing in darkness, if only to be able to come out on the other side.”

Impressive images emerge from a pitch-black, sometimes on the threshold of perception. Mesmerizing, mysterious, and hypnotizing. Assumptions that we make are being challenged. A group of performers moves across the stage. Not everyone is visible at the same time, but their presence is tangible all the time. They appear and disappear, never in the same way - found, lost, and sought again.

This world, it seems, emits its own gravity and all get absorbed into a new, borderless dimension with an ever-shifting dynamic. This darkness, this pitch-black, becomes a place of infinite potential.

“Hopefulness is risky, since after all it is a form of trust,
trust in the unknown and possible.”
Hope in the Dark, Rebecca Solnit

BACKGROUND
Arno Schuitemaker creates performances one has to experience. His interdisciplinary work finds itself off the beaten track and sets just about everything in motion: performers, music, light, space. Fragments from his diary serve as a source and transform in his performances into embodied reflections on life. Also 30 appearances out of darkness was created in this way.

Arno Schuitemaker: “Maybe it is proof that I am getting older, but I feel that I am less and less resisting the vulnerability of life. When I was reading Derek Jarman’s book ‘Chroma’ some of his words resonated with me: “Is black hopeless? Doesn’t every dark thundercloud have a silver lining? In black lies the possibility of hope”. It led me to want to reflect on the significance of this paradox, and how it can shape and define us for the better. Why do we sometimes fear what we desire most? It is a question I can’t let go of. I want to fear less. Maybe we can find enlightenment by disappearing in darkness, if only to be able to come out on the other side.”

In the press
"In this all-absorbing game of disappearing and appearing, Schuitemaker gradually creates a space for a redeeming finale. It is an impressive feeling to realize that afterward your head is glowing." Annette Embrechts, de Volkskrant ★★★★

"Movement, light, and sound engage in a perfect dialogue." Heleen Westerik, Cultuurpers

"It is a hallucinatory experience." Kester Freriks, Theaterkrant

 

Team

Creatie Arno Schuitemaker Performers Ivan Ugrin, Emilia Saavedra, Ahmed El Gendy, Jim Buskens, Rebecca Collins, Frederik Kaijser, Clotilde Cappelletti Dramaturgie Guy Cools Muziek Aart Strootman Lichtontwerp Jean Kalman Scenografie Jean Kalman, Arno Schuitemaker

30 appearances out of darkness is een productie van SHARP/ArnoSchuitemaker in coproductie met La Place de la Danse – Centre de Développement Chorégraphique National, Toulouse-Occitanie en POLE-SUD Centre de Développement Chorégraphique National Strasbourg. SHARP/ArnoSchuitemaker wordt meerjarig ondersteund door Fonds Podiumkunsten en Amsterdams Fonds voor de Kunst.