Merel Smitt naar Skopje voor internationale samenwerking ACT Summer Lab

Click here for English

Van 4 tot 9 juni 2023 organiseert onze partner Lokomotiva Noord-Macedonië het laatste internationaal Summer Lab voor tien podiumkunsten professionals uit 10 verschillende Europese landen ( Portugal, Engeland, Slovenië, Nederland, Frankrijk, België, Kroatië, Duitsland, Noord-Macedonië en Letland). Merel Smitt is uitgenodigd voor deze editie. Het doel van de Summer Lab-serie is om een discussie op gang te brengen over de effecten van klimaatverandering, om de verdieping van dit onderwerp in de praktijk van de deelnemende kunstenaars aan te moedigen, en om duurzame relaties te versterken.  Deze reis maakt onderdeel uit van haar onderzoeksperiode binnen het format TRipp [space]
 
Gedurende de vijf dagen gaan de deelnemers van het Summer Lab #4, begeleid door lokale architecten en ecologen, op expedities over de functie van “lege openbare”  ruimtes gekoppeld aan historische en politieke context van de stedelijke ecologie in de stad Skopje. Voor Summer Lab #4 is Merel Smitt namens Productiehuis Theater Rotterdam mee.  
 
#ACTEUROPE 
 
Summer Lab #4  is onderdeel van ACT - Art, Climate & Transition , een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijdperk van klimaatafbraak, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid, bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij verbindingen tussen brede perspectieven en lokale initiatieven centraal staan.  

Lees hieronder wat Merel zelf te zeggen heeft over haar invulling van het Summer Lab:

“In 2020 creëerde ik “how to start a movement”, een mail-art project waarin een groep deelnemers, gedurende een periode van drie weken, 14 enveloppen in hun brievenbus ontvangen bestaande uit instructies, opdrachten, (lees)materiaal, berichten en workshops om je op een andere manier tot je directe omgeving te verhouden. Inmiddels zijn er al meerdere versies van “how to start a movement” ontwikkeld waarbij het format steeds hetzelfde blijft maar het thema en de invulling van het materiaal iedere keer wordt toegespitst op een specifiek thema. Momenteel werk ik samen met het Humanistisch Verbond aan een nieuwe versie rondom “eco-humanisme”. We vertrekken vanuit de vraag: “Wat zou er gebeuren als ieder van ons één uur per dag besteedt aan klimaatverandering?” Om tot actie en reflectie te komen gaan deelnemers in deze versie drie weken lang, binnen de kaders van hun dagelijkse leven en in de publieke ruimte, prioriteit geven aan het bevragen, onderzoeken en veranderen van het eigen bewustzijn rondom klimaatverandering. Tijdens het Summer Lab #4 focus ik mij dan ook op het bevragen van de heersende ecologische normen, het onderzoeken van manieren waarop we deze normen kunnen ontregelen, de relatie tussen stad en natuur, hoe we onze verbinding met de natuur kunnen versterken en hoe onze eigen persoonlijke inspanning kan bijdragen tot ecologische en sociale verandering op grotere schaal.” 

Op de hoogte blijven van Merel Smitt's werk kan via: www.merelsmitt.nl  


ENG 
 
From the 4th till 9th of June 2023, our partner Lokomotiva will organise the last international Summer Lab for ten performing arts professionals from Portugal, England, Slovenia, the Netherlands, France, Belgium, Croatia, Germany, North Macedonia and Latvia. The aim of the Summer Lab series is to create a discussion on the effects of climate change, to encourage the deepening and diversification of the coverage of this topic in participant’s practices, as well as to strengthen sustainable relationships. This journey is part of her research within the format TRipp [space]
 
During the five days, the Summer Lab #4 participants, accompanied by local architects and ecologists, go on expeditions on the function of “empty public” spaces linked to historical and political context of the urban ecology in the city of Skopje. Merel Smitt is invited artist on behalf of Productiehuis Theater Rotterdam for Summer Lab #4. 
 
#ACTEUROPE 
 
Summer Lab #4 is a part of ACT (Art Climate Transition), a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT.  
 
"In 2020 I created "how to start a movement", a mail-art project in which over the course of three weeks, a group of participants receive 14 envelopes in their mailbox containing instructions, assignments, (reading) materials, messages and workshops to engage with their everyday life and surroundings in a different way. Several versions of "how to start a movement" have been developed so far in which the format remains the same but the theme and content of the material is focused on a different theme. Currently I’m working on a brand new version with “Het Humanistisch Verbond” that centers around "eco-humanism”. In this version we depart from the question: “What would happen if each of us spent one hour a day on climate change?" To push towards action and reflection, participants of this cycle will prioritize questioning, exploring and changing their own consciousness around climate change for three weeks within the framework of their everyday lives and in public space. During my Summer Lab #4 exchange in Skopje, I will thus focus on questioning the current ecological norms, exploring different ways to disrupt these norms, discovering the relationship between city and nature, strengthening our connection with nature, and how our personal and collective efforts can contribute to ecological, social and behavioral change on a larger scale." 
 
www.merelsmitt.nl