Travelling without moving

BVDS
wo 28 sep - za 8 okt
A sanctuary to call upon the Great Goddess

In de tentoonstelling Traveling without Moving voert kunstenaarsduo Boogaerdt/VanderSchoot je mee naar een tussenruimte waarin we los kunnen komen van de huidige wereld en ons een nieuwe toekomst kunnen dromen. Na de performance-installaties waarmee ze de theaters veroverden, is Traveling without Moving de eerste grote tentoonstelling waarvoor zij meerdere multimedia installaties ontwikkelden die zich als een gelaagde totaalervaring ontvouwen.

Een oude wereld is aan het sterven en een nieuwe worstelt om geboren te worden. Om te kunnen herrijzen uit de in elkaar stortende structuren om ons heen, moeten we eerst een nieuwe richting vinden en kiezen hoe we willen dat deze nieuwe wereld eruitziet. Om die tot bestaan te dromen, hebben we een ander verhaal nodig, een ander beeld van onze helden en goden, een andere inspiratiebron.

Diep verborgen in onze eigen psyche, wacht een verhaal, dat ouder is dan de oudste verhalen, ouder dan het patriarchale wereldbeeld dat tot onze huidige impasse heeft geleid. Het is het eerste liefdesverhaal dat ooit door mensenhand werd opgeschreven. Het verhaal van de Grote Moeder, Inanna. Met de rauwe hymnen van Innana als inspiratiebron, neemt Bogaerdt/VanderSchoot je mee in een hernieuwde verkenning van de plek van onze menselijke psyche in het universum. Het is een imaginaire reis naar een alternatieve werkelijkheid—tegelijk spirituele oorsprong en mogelijke toekomst. Alsof we uit alle kaders vallen in een diepere plek, die de geest niet heeft vergeten.

De tentoonstelling ontvouwt zich als een heiligdom. Het hart ervan is een slaaptempel, waar incubated sleepers in lucide dromen informatie van de godin ontvangen over andere realiteiten. Daaromheen geschakeerd vind je ruimtes waarin je—geleid door virtuele stemmen, in de geborgenheid van een tentje, je lavend aan een digitaal kampvuur, of met je handen in de klei—wordt uitgenodigd om zelf te vertragen en te dromen.

In deze setting kun je ook deelnemen aan en drie inspiratiesessies met uiteenlopende gastbijdragen.


Over Boogaerdt/VanderSchoot

Vanuit hun wortels in de anarchistische traditie van de Nederlandse Mime, ontwikkelde kunstenaarsduo Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot een cross-disciplinaire praktijk. Hun werk is fysieke performance en video-installatie ineen—een synergie tussen de podiumkunsten en de beeldende kunst. In de schemerzone tussen de black box en de white cube rekken ze de regels en conventies van beide settings op om te bouwen aan een grey space.

In die schemerzone creëert Boogaerdt/VanderSchoot tussenruimtes waar de homo digitalis haar lichamelijke gewaarwording kan trainen en handvatten krijgt om zich met haar off-line body te verbinden met nieuwe werelden. Door een genderbewuste lens onderzoeken ze hoe virtuele realiteiten en droomwerelden interfacen met de menselijke gebruiker.

Boogaerdt/VanderSchoot stelt de vraag wie of wat het apparaat van het menselijke lichaam bestuurt, hoe dat de aard van het bewustzijn beïnvloedt, en bijgevolg de totstandkoming van verschillende realiteiten. Het duo exploreert lichamelijkheid in al zijn verschijningsvormen, en speelt met het vervreemdingseffect van gemaskerde figuren, cybors, poppen, avatars en semi-gemechaniseerde karakters. Zo oppert Boogaerdt/VanderSchoot de vraag ‘Wat maakt ons menselijk?’ en faciliteren ze een herverbinding met de creatieve kracht van het leven zelf.

 

Travelling without moving van BVDS (Boogaerdt/Vanderschoot) maakt deel uit van Feeling Curious?

De installatie/expositie is van 17 september tot en met 6 november te zien in TENT, Witte de Withstraat 50. TENT is geopend van woensdag tot en met zondag, van 11:00 tot 18:00 (op vrijdags tot 21:00).

Houders van een Feeling curious-passepartout kunnen de installatie op vertoon van hun kaartje gratis bezoeken tijdens de festivalperiode (27 sep-8 okt). 

ENGLISH

Traveling without Moving is an exhibition by artist duo Boogaerdt/VanderSchoot that takes you to an in-between space. A space where we can break free from the present-day world and dream of a new future. After their performance installations that have enthralled the theatre world, Traveling without Moving is their first major exhibition. The duo has conceived several multimedia installations that unfold as a stratified and immersive experience.

An old world is dying, and a new one is struggling to be born. To rise from the structures collapsing around us, we must define a new direction and determine this new world’s manifestation. To dream it into being requires a different narrative, a different conception of our heroes and gods, and a different source of inspiration.

Hidden deep within our psyche, a story awaits, older than the earliest tales, older than the patriarchal worldview that has led to our present impasse. It is the first love story human hands ever wrote – the story of the Great Mother, Inanna. Boogaerdt/VanderSchoot take inspiration from Innana’s raw hymns for a journey that explores the human psyche’s place in the universe anew. It is an imagined journey into an alternate reality that is simultaneously a spiritual origin and a possible future. It is as if we deliver ourselves from our confines and into a deep yet unforgotten place within our minds.

The exhibition is an unfurling sanctum. At its heart is a temple of slumber, where the goddess transmits information about other realities to the incubated lucid dreamers. Scattered around it, you will find spaces that invite you to slow down and dream, guided by virtual voices, in the security of a tent, lazing by a digital campfire, or with your hands in clay.

In this setting, you can also participate in three sleeping ceremonies and three inspiration sessions, with guest contributions.

About Boogaerdt/VanderSchoot
Artist duo Suzan Boogaerdt and Bianca van der Schoot developed a cross-disciplinary practice from their backgrounds in the anarchist tradition of Dutch Mime. Their work combines physical performance and video installation, fostering a synergy between the performing and visual arts. In the twilight zone between the black box and the white cube, they stretch the rules and conventions of both settings to build a grey space.

In this twilight zone, Boogaerdt/VanderSchoot create in-between spaces where the homo digitalis can train her proprioception and receive tools to connect her offline body to new worlds. They examine through a gender-conscious lens how virtual realities and dream worlds interface with the human user.

Boogaerdt/VanderSchoot questions who or what controls the human body’s apparatus and how this affects the nature of consciousness and consequently the creation of different realities. The duo explores physicality in all its forms, playing with the alienating effect of masked figures, cyborgs, dolls, avatars and humanoid-robot characters. A question Boogaerdt/VanderSchoot foreground is ‘What makes us human?’ They also facilitate a reconnection with the creative power of life itself.

Team

Traveling without Moving is een coproductie tussen Boogaerdt/VanderSchoot, TENT en Theater Rotterdam. Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij genereuze steun van het Mondriaan Fonds en het Fonds voor de Creatieve Industrie.

In co-creation with Alexandra van den Akker, Florentijn Boddendijk, Ibelisse Guardia Ferragutti, Inez Ishizaki, Klara Alexova, Lena Newton, Lotte Goos, Mala Kline, Mikko Gaestel, Remco de Jong, Rodrik Biersteker, Theun Mosk