Miha Godec
Miha Godec

Track: Welcome To Our Guesthouse #6

Productiehuis Theater Rotterdam
wo 2 nov - za 5 nov
The Unknowns: An exploration beyond the mysteries of fungi world

Van woensdag 2 tot en met zaterdag 5 november is het tijd voor een nieuwe editie van ons artist - in - residence programma Welcome To Our Guesthouse. Tijdens deze 6e editie, met het overkoepelende thema The Unknowns: An exploration beyond the mysteries of the fungi world, proberen we  alternatieve manieren te ontdekken om onze planeet te begrijpen als een gedeelde ruimte voor schimmels, microben, mensen en alle andere levende wezens.

CLICK HERE FOR ENGLISH

Samen met kunstenaars, wetenschappers, ontwerpers en de TR-crew duiken we in de wereld van schimmels en hun mysterieuze eco-sociale leven. Door het leven te bekijken vanuit de wereld van de schimmel hopen we meer te leren over hoe we problemen op kunnen lossen, over onderlinge afhankelijkheid, creativiteit, wijsheid, intimiteit, intelligentie en bewustzijn. 

Wat is de functie van het ‘wood wide web’? Waarom helpen schimmels het 'wood wide web’ om te communiceren? Of middelen te delen? Hebben op schimmels gebaseerde nieuwe technologieën en kunstmatige intelligentie de toekomst? En hoe zit het met onze ziel? Onze verlangens, intimiteit of seksualiteit? Is de basis van het menselijk bestaan gewoon toeval in dit universum?

Vanuit het thema The Unknowns: An exploration beyond the mysteries of the fungi world, werken we binnen TR samen met makers en hun gemeenschappen die grenzeloos denken zowel geografisch als artistiek. De makers van deze editie zijn: Noor Stenfert Kroese, Melyn Chow, Younes van den Broeck aka. Spitler en David Joao aka. Ramos Sama. Welcome To Our Guesthouse is tevens een uitnodiging aan het publiek om kennis te maken met de zorgvuldige en inspirerende processen van kunstenaars die maatschappelijk engagement hoog in het vaandel hebben staan. Voel je welkom om deel te nemen aan onze TRACK en laten we samen het onbekende ontdekken!

Pay what you can
In een tijd van groeiende sociale ongelijkheid, proberen we de ticketprijs zo toegankelijk mogelijk te maken voor elke maker, culturele werker, toeschouwer of medeburger. 

Het is aan jou om te bepalen of die ticketprijs past bij je huidige financiële situatie. Als een lager tarief het je gemakkelijker maakt om ons te bezoeken, dan ben je vrij om dat tarief te kiezen. Kun je een hogere ticketprijs betalen? Dan maak je het voor een andere mogelijk om minder te betalen. Bedankt voor je solidariteit en we kijken er naar uit je te verwelkomen!

Over Welcome To Our Guesthouse

Welcome To Our Guesthouse is het kloppend hart van Productiehuis Theater Rotterdam. Met ons artist - in - residence programma creëert Productiehuis Theater Rotterdam een tijdelijke woon- en werkruimte voor een nieuwe generatie theatermakers en hun gemeenschappen in de stad Rotterdam. De samenwerking met de makers geeft Productiehuis Theater Rotterdam de kans om haar functie als afdeling onderzoek en ontwikkeling opnieuw onder de loep te nemen: Wat hebben makers nodig om zich thuis te voelen in Theater Rotterdam? Wat zijn hun behoeften in onderzoek en werk? En, hoe kan Productiehuis Theater Rotterdam de uitwisseling van ideeën het beste faciliteren? Aan de andere kant is deze samenwerking de ideale gelegenheid voor een organisatie om een nieuwe generatie makers te leren kennen. Zo activeren we onszelf, de makers, onze partners en het publiek om vanuit het heden onze toekomst op te bouwen: zorgvuldig, duurzaam, radicaal, translokaal en maatschappelijk betrokken!

TRACK: Welcome To Our Guesthouse by Productiehuis Theater Rotterdam is het resultaat van een vruchtbare samenwerking met Creative Robotics Lab, KUKA, Mushroom Research Center Austria  

Mede mogelijk gemaakt door gemeente Rotterdam. FONDS 21 Extra en Art Climate &Transition - EU Creative Europe project.

DIGITAL MAGAZINE
Check ook het Welcome To Our Guesthouse digital magazine via tr.nl/guesthouse

THE UNKNOWN SESSIONS
Bekijk ook het dagprogramma met workshops en lezingen op vrijdag 4 november. 

ENGLISH

The Unknowns:  
An exploration beyond  
the mysteries of fungi world;  
The intimacy of strangers;  
All the universe;  
A shape-shift between  
every manifestation of nature  
and all living things… 
 
We approach a new edition of our artist - in - residence program Welcome To Our Guesthouse. During this 6th edition, with the overarching theme The Unknowns: An exploration beyond the mysteries of the fungi world, we will attempt to discover - yet unknown - alternative ways for understanding our planet as a shared space for fungi, microbes, humans and all other living beings.  
 
With invited artists, scientists, designers and TR crew, we dive into a collective process of examining the natural phenomenon fungi and it’s mysterious eco-social life to tell us about learning, problem-solving, inter-dependency, creativity, wisdom, intimacy, intelligence and consciousness. What is the function of the wood wide web? Why do fungi help the wood wide web to communicate? Or share resources? Are fungi-based new technology and artificial intelligence the future? And what about our soul? Our desires, intimacy or sexuality? Or is the core of human existence just a coincidence in this universe?  
 
From this starting point, and for the whole month of October 2022, we dedicate our house entirely to makers and their communities who think across borders, both geographically and artistically. The invited makers are Noor Stenfert Kroese, Melyn Chow, Younes van den Broeck aka. Spitler and David Joao aka. Ramos Sama. It's also an invitation to the public to get acquainted with the careful and inspiring processes of artists who value social engagement. You're welcome to join our TRACK and let’s discover the unknowns together!  

Pay what you can
In an era of growing social inequalitites, we attempt to make the ticket prices as accessible as possible for each and every artist, cultural worker, spectator or fellow citizen. 

It’s up to you to determine whether that ticket price fits your current financial situation. If a lower rate would make it easier for you to come to join us, you are free to select that rate. Can you pay a higher ticket price? Then you make it possible for others to pay less. Thank you for your solidarity and we look forward to welcome you!

About Welcome To Our Guesthouse

Welcome To Our Guesthouse is the beating heart of Productiehuis Theater Rotterdam. With our artist - in - residence program, Productiehuis Theater Rotterdam creates a temporary living and working space for a new generation theatre makers and their communities in the city of Rotterdam. The collaboration with the makers gives Productiehuis Theater Rotterdam the opportunity to re-examine its function as the research and development department: What do makers need to feel at home at Theater Rotterdam? What are their needs in research and work? And how can Productiehuis Theater Rotterdam best facilitate the exchange of ideas? On the other hand, this collaboration is the ideal opportunity for an organisation to get to know a new generation of makers. ​By doing so, we activate ourselves, the makers, our partners and the audience to construct our future from the present: careful, sustainable, radical, translocal and socially engaged! 

TRACK: Welcome To Our Guesthouse by Productiehuis Theater Rotterdam is a result of a fruitful collaboration with Creative Robotics Lab, KUKA, Mushroom Research Center Austria and made possible by Municipality of the City of Rotterdam. FONDS 21 Extra and Art Climate & Transition - EU Creative Europe project.  

Team

Noor Stenfert Kroese

Younes van den Broeck & David Joao

Melyn Chow

Cast

Bekijk onze thema's

Team

credits VV - Melyn Chow
concept & maker Melyn Chow (she/her) in collaboration with performer Jing Hong Okorn-Kuo (she/her) artistic advice & outside eye direction Floor van Leeuwen (they/them) light design Paulina Prokop (she/her) sound design Maoyi Qiu (they/them) voice coach & vulva space holder Leela May Stokholm (she/her) intimacy coordinator Zarah Bracht (she/her) support team Merette van Hijfte (she/her), Marijn de Langen (she/her), Sandhya Suresh (she/her), Ashley Ho (she/they) 

credits ZOE - Noor Stenfert Kroese
concept Noor Stenfert Kroese in collaboration with Amir Bastani Coproducers Creative Robotics, KUKA, Fashion and Robotics. and Mushroom Research Center Austria

credits UDIV & IDNI - Younes van den Broeck & David Joao

concept & makers Younes van den Broeck (aka Spitler) & David Joao (aka Ramos Sama) in collaboration with performers David Kinkela, Farah Nieuwburg, Wennah Wilkers videotaping & visuals Cedric Duree sound design & soundscape Redouane Haouhaou dramaturgy Shailesh Bahoran movement/choreography Joffrey Anane light design Zeno DeBruyne artistic advice Nadia Benabdessamad production AnAku in co-production with DeSingel International Arts Centre (BE), Productiehuis Theater Rotterdam (NL) & Perpodium (BE) in collaboration with Brakke Grond, Rataplan, KVS, de Maan & FroeFroe with the support of the Vlaamse Gemeenschap & Tax Shelter of the Belgian Federal Government via Cronos Invest