Warming Up

Theater Rotterdam is warming up. Net als de rest van de wereld. Maar wat betekent dat? En hoe gaan we daarmee om? Hoe wonen we samen op een opwarmende planeet?

Click here for English

Verbeelding helpt ons voorbij pessimisme en polarisatie naar een nieuwe toekomst. Daarom werkt Theater Rotterdam tijdens de Warming Up Track samen met theatermakers-kunstenaars-denkers-doeners om ons te verrijken met nieuwe inzichten, verrassende beelden, teksten en ontmoetingen. Vijf dagen op rij (13 – 18 oktober) presenteren we een spannend programma met live performances, voorstellingen, workshops en meer.

Het klimaat dringt zich steeds verder op in ons dagelijks leven. De verandering is zintuigelijk voelbaar tijdens bloedhete zomerdagen en regenbuien die de straten blank zetten. Zelfs, of misschien wel juist, in de stedelijke omgeving vraagt het om creativiteit en innovatie om op een nieuwe manier naar ons handelen te kijken, zowel op microniveau als in verhouding tot een mondiale economie. Ons oude denken en handelen gebaseerd op groei en uitbreiding vraagt om een alternatief.

Tijdens de Warming Up Track zijn kunstenaars aan het werk die op directe wijze aanhaken bij ons denken en doen, zoals in Het Onmogelijke Gesprek over de Toekomst van Lotte van den Berg/Third Space of bij het creëren van nieuwe groene wegen in STEEN tijdens de workshops van Floor van Leeuwen/Schwalbe. In de workshop Handspray maken van biologische ingrediënten geven we een praktische toolkit voor onze dagelijkse realiteit.

Op een abstracter niveau denken we met jullie na over onze toekomst bij de voorstelling Oom Wanja van het Noord Nederlands Toneel waarin alles onomkeerbaar lijkt, of in Voyagers waarin Marjolijn van Heemstra op filosofische wijze onze nietigheid verbeeldt. Boogaerdt/VanderSchoot onderzoeken in hun rituele performatieve installatie ANTIBODIES de vrouwelijke anatomie als bron van creatie. En Emke Idema laat ons in FOREST in een bijzondere spelvorm weer regisseur zijn van een nieuwe samenleving.

In de stad wordt er in Het Grote Straatberaad van Karlijn Benthem met Rotterdammers gesproken over kleinschalige lokale oplossingen en we komen op zondagmiddag tijdens de Wrap-Up samen in TR Schouwburg om alle ideeën en opgedane ervaringen uit te wisselen met een wandelactivist en een droominee als aanjagers van het gesprek.

Een vraagstuk voor iedereen
We zijn ervan overtuigd dat we het klimaatvraagstuk niet alleen kunnen overlaten aan de politiek, het zijn vragen voor iedereen. Warming Up, een initatief van Impact Makers in samenwerking met Theater Rotterdam, mobiliseert de beste theatermakers, vormgevers, filmmakers, reclamemakers en artiesten van Nederland om honderdduizenden mensen actief te betrekken bij de grote uitdaging waar we voor staan: een leefbaar klimaat voor iedereen. Ze betrekken heel Nederland bij een nieuw verhaal rondom klimaat. De uitkomst is een breed gedragen Klimaatverklaring van Nederland.

Theater Rotterdam is een van de partners binnen het Europese theaternetwerk Art, Climate and Transition en besteedt in dat kader de komende jaren extra aandacht aan het klimaat en de veranderingen die daarvoor nodig zijn in Rotterdam. 

EXTRA
Naast het reguliere programma is er tijdens de Warming Up Track nog meer te beleven in en om TR Schouwburg. Davy Pieters toont haar performatieve interventie Made to remain en Schwalbe nodigt het publiek uit om deel te nemen aan hun ecologische voorstel Steen of het laten van ruimte.

Made to remain
Vr 16 en za 17 oktober
TR Schouwburg - Hal

We gooien het weg en houden het graag uit het zicht, maar ons afval is overal. In deze performatieve interventie groeit er nieuw leven uit waar wij ons van ontdoen. Een muterende plastic entiteit die rondzwerft en ons achtervolgt.

concept/regie:  Davy Pieters
performer: Hidde Aans Verkade

Steen of het laten van ruimte
vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober
tussen 15.00 – 19.00 (elk uur/per uur een timeslot)
TR Schouwburg - op locatie
Graag aanmelden, zie programma hieronder voor data en tijden.

Schwalbe nodigt je uit om te doen aan hun voorstel Steen of het laten van ruimte. Op 16, 17 en 18 oktober installeert Schwalbe zich bij de ingang van Theater Rotterdam - Schouwburg met boormachines, beitels en werkbanken. Ze nodigen het publiek uit om zelf de onderkant van één straatsteen te bewerken en ruimte te maken. Ruimte om de stenen huid van de aarde poriën te geven, regenwater de grond in te laten, een huis voor insecten of wortels, ideeën, je initialen. 

Warming Up Track - een samenwerking tussen Impact Makers en Theater Rotterdam - is onderdeel van ACT: Art, Climate, Transition, een Europees samenwerkingsproject over ecologie, klimaatverandering en maatschappelijke transitie. In een tijd van klimaatafbraak, pandemieën, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid, bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij we brede perspectieven verbinden met specifieke, gelokaliseerde mogelijkheden, die uitnodigen of eisen dat we handelen.

English

Warming Up Track

October 13-18th

A livable climate for everyone

Theater Rotterdam is warming up. Just like the rest of the world. But what does that mean? And how do we deal with it? How do we live together on a warming planet?

Imagination helps us move beyond pessimism and polarization towards a new future. That is why, during the Warming Up Track, Theater Rotterdam works together with theater makers-artists-thinkers-doers to enrich us with new insights, surprising images, texts and encounters. Five days in a row (October 13-18) we present an exciting program with live (theater) performances, workshops and more.

The climate is becoming increasingly important to our daily life. This change can be felt during sweltering summer days and rain showers that flood the streets. Even, or perhaps especially, in the urban environment, it requires creativity and innovation to look at our actions in a new way, both at the micro level and in relation to a global economy. Our old thinking, based on growth and expansion, requires an alternative. 

During the Warming Up Track artists are at work who directly relate to the way we think and act, such as in The Impossible Conversation about the Future by Lotte van den Berg/Third Space, or when creating new green roads in STEEN during the workshops from Floor van Leeuwen/Schwalbe. In the workshop Create a disinfectant handspray from organic ingredients we provide a practical toolkit for our daily reality.

On a more abstract level, we reflect on our future in the performance Uncle Vanya by NNT in which everything seems irreversible, or in Voyagers in which Marjolijn van Heemstra philosophically depicts our nullity. Boogaerd/Vanderschoot investigate the female anatomy as source of creation in their ritual performative installation ANTIBODIES. And in FOREST, Emke Idema lets us be the director of a new society, using an original game form.

In the city, Karlijn Benthem’s The Greet Street Council talks with Rotterdam citizens about small-scale local solutions. On Sunday afternoon we meet during the Wrap-Up in TR Schouwburg to exchange all our gathered ideas and experiences, with a walking activist and droominee (dream pastor) as drivers of the conversation.

An issue for everyone
We are convinced that we cannot leave the climate issue up to politicians alone; it poses questions for everyone. Warming Up mobilises the best theater makers, designers, film makers, advertisers and artists in the Netherlands to actively involve hundreds of thousands of people in the great challenge we face: a liveable climate for everyone. They involve the whole of The Netherlands in a new narrative about climate. The result: a widely supported Climate Statement of The Netherlands. 

Theater Rotterdam is one of the partners of the European theater network Art, Climate and Transition and, in that context, will pay extra attention to the climate and the changes that are necessary in the coming year in the city of Rotterdam.

EXTRA
In addition to the regular program, there is even more to see and experience in and around TR Schouwburg during the Warming Up Track. Davy Pieters presents her performative intervention Made to remain and Schwalbe invites the public to participate in their ecological proposal Steen of het laten van ruimte.

Made to remain
Fri 16 and Sat 17 October
TR Schouwburg - Hall

We throw it away and like to keep it out of sight, but our trash is everywhere. In this performative intervention, new life grows out of that which we discard. A mutating plastic entity that roams around and chases us. 

concept / director: Davy Pieters
performer: Hidde Aans Verkade

Steen of het laten van ruimte
Fri 16, Sat 17 and Sun 18 October
between 3 p.m. - 7 p.m. (a timeslot every hour / hour)
TR Schouwburg - on location
Please register. See the schedule below for dates and times.

Schwalbe invites you to participate in their proposal Steen of het laten van ruimte. On October 16, 17 and 18, Schwalbe will install themselves at the entrance of Theater Rotterdam - Schouwburg with drills, chisels and workbenches. They invite the audience to work on the underside of one paving stone each, and to create space. Space to give the stone skin of the earth pores, let rainwater into the ground, a house for insects or roots, ideas, your initials.

Warming Up Track - a collaboration between Impact Makers and Theater Rotterdam -  is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT. ​​

Programma in dit thema